24 czerwca 2016

Regulamin

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Klubu CrossFIt Veles we Wrocławiu przy ul. Różyckiego 1C zwanego dalej Klubem. Regulamin jest integralną częścią umowy członkowskiej zwanej dalej Umową zawartej z klientem zwanym dalej Członkiem Klubu .

2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności do udziału z zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz- zawarły umowę z Klubem.

3. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.

4. Obsługa Klubu może przy każdorazowym wejściu żądać okazania dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu.

5. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z siłowni, zajęć zorganizowanych, zajęć z trenerem.

6. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany Regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić w sposób istotny warunków Umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu, a Klubem.

7. Opłata członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Umowie i jest płatna w kasie Klubu w dniu zawarcia Umowy gotówką lub przelewem na dane :

CMAZ SPORT S.C.
Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław
ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta: 70 1050 1575 1000 0092 2563 0558

8. Opłata członkowska ma charakter bezzwrotny.

9. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Załącznik nr 1. W przypadku zmiany wysokości opłaty Klub zawiadamia Członka Klubu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. W przypadku sprzeciwu Członka Klubu na wprowadzone zamiany, Członkowi Klubu przysługuje prawo rozwiązania Umowy, ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie. Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie pisemnej.

10. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Opłaty za karnety należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Podpisując Umowę, Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty za karnet przez cały okres trwania Umowy.

12. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty członkowskiej wraz z należnymi bieżącymi opłatami z tytułu korzystania z karnetów. Od tego dnia Członkowi Klubu przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub.

13. Każdy Klubowicz otrzymuje przypisaną indywidualnie magnetyczną kartę członkowską i jest zobowiązany do każdorazowego przyłożenia karty podczas wejścia do Klubu. Karta jest własnością Klubu, opłata za wyrobienie duplikatu karty w przypadku zniszczenia lub zgubienia wynosi 25 PLN.

14. W razie powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni, Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie Członka Klubu o zaległościach oraz o możliwości zawieszenia dostępu Członka Klubu do Klubu i wyznaczeniu 7 dniowego terminu zapłaty zaległości, może, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach do wstępu do Klubu. Zawieszenie Członka Klubu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga dodatkowego zawiadomienia Członka Klubu o tym fakcie.

15. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu związanych z dostępem do Klubu.

16. Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Członek Klubu, w przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 7 dni pomimo wezwania do zapłaty należności wynikających z Umowy, w szczególności opłaty za karnet, nie dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

17. W przypadku Umów zawartych na czas określony wysokość opłaty za karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący w dacie zawierania Umowy cennik lub zapisy w Umowie lub Załączniku nr 1.

18. W przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony, Klub może dokonać zmiany wysokości opłat za karnet pod warunkiem powiadomienia Członka Klubu o tym fakcie na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Członek klubu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia wprowadzenia podwyższenia opłat za karnet

19. Klub może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu.

20. Wypowiedzenie Umowy dla swej skuteczności powinno zostać dokonane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i może zostać złożone w recepcji Klubu lub wysłane pocztą listem poleconym z potwierdzeniem nadania.

21. Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w recepcji. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w recepcji Klub nie ponosi odpowiedzialności.

22. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy czas, przez który z winy Klubu Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej 8 godzin w danym dniu, Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Klub przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny Karnetu, potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc albo zwracana Członkowi Klubu gotówką.

23. Klub zapewnia Członkom Klubu bezpłatną opiekę instruktorów.

24. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

25. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.

26. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.

27. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.

28. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.

29. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego.

30. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

31. W przypadku wystąpienia skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, instruktor ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.

32. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.

33. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.

34. Członek Klubu może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Klubb na adres placówki, w recepcji lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@crossfitveles.pl W celu zgłoszenia reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres email, nazwę Klubu oraz numer karty, a także zwięźle przedstawić stan sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych.

35. Do Umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.

36. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym Klubu oraz w recepcji.

37. Istnieje możliwość przeniesienie członkostwa na nowego członka, jedynie po uprzednim uregulowaniu przez dotychczasowego członka wszelkich należności.

38. Przekazanie członkostwa wiążę się z opłatą w wysokości 50 PLN.

39. Przeniesienia członkostwa można dokonać w recepcji Klubu przy obecności dwóch stron oraz pracownika Klubu. Przepisanie członkostwa wiążę się z obowiązkiem podpisania przez nowego członka Umowy wraz z Regulaminem i Załącznikiem nr 1.

Załacznik nr 1